Międzynarodowa Konferencja / International Design Conference

Projektowanie projektantów

W roku 1964, gdy w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie powołano do życia Wydział Form Przemysłowych, było to pierwsze miejsce, w którym w naszym kraju można było studiować wzornictwo. Obecnie kandydaci na projektantów mają do wyboru około 25 szkół w Polsce, zlokalizowanych w akademiach sztuk pięknych, uniwersytetach, politechnikach, wyższych szkołach pedagogicznych, humanistycznych i zawodowych.

Dzisiejsi studenci tworzyć będą wizerunek jutrzejszego świata – we wszystkich zróżnicowanych aspektach, które swoim zasięgiem obejmuje wzornictwo. Co zmieniło się przez ostatnie 50 lat, co jest najważniejsze dzisiaj, co będzie ważne jutro?

Zapraszamy do dyskusji na temat kształcenia projektantów wobec wyzwań przed którymi staje współczesne wzornictwo. W trakcie międzynarodowej konferencji Projektowanie projektantów głos zabiorą krajowi i zagraniczni prelegenci – przedstawiciele władz, instytucji związanych z designem, stowarzyszeń projektantów a przede wszystkim różnego typu szkół projektowych – państwowych i prywatnych, polskich i zagranicznych.

Designing designers

When the Faculty of Industrial Design (Wydział Form Przemysłowych) was set up in the Academy of Fine Arts in Kraków in 1964, it was the first place in Poland where design could be studied. Today, candidates for designers can choose from around 25 design schools operating in Polish academies of fine art, universities, technical universities, and higher schools of pedagogics, humanities and vocational subjects.

Today’s students will shape the image of tomorrow’s world: in all the varied aspects which design covers with its scope. What has changed in the last 50 years, what is most important today, and what will be important tomorrow?

We invite you to a discussion concerning the education of designers in the face of challenges faced by contemporary design. The international conference Designing Designers has attracted Polish and foreign speakers: representatives of government and authorities, institutions related to design, designer associations, and last but not least – representatives of various design schools: state and private, Polish and foreign.