Program / Schedule

WYBIERZ DZIEŃ

SESJA I


WZORNICTWO: polityka rozwoju
kierunku w Polsce


9.30 – 13.00


Rozwój szkół projektowych jest związany z wieloma czynnikami zewnętrznymi, jak: polityka władz – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, strategia Unii Europejskiej promująca innowacyjność, systemy parametryzacji i akredytacji kierunków projektowych, prawne możliwości współpracy szkół z przemysłem. Sesja WZORNICTWO: polityka rozwoju kierunku w Polsce pozwoli zobaczyć działalność szkół projektowych z różnej perspektywy – władz, stowarzyszeń projektantów czy instytucji
promujących wzornictwo.


8.00 – 9.00
Rejestracja uczestników konferencji

9.10 – 9.30
Powitanie gości przez prof. Andrzeja Zięblińskiego, Dziekana Wydziału Form Przemysłowych
Uroczyste otwarcie konferencji przez prof. Stanisława Tabisza, Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Sesję poprowadzi prof. Czesława Frejlich,
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

9.30 – 9.40
Wprowadzenie
prof. Czesława Frejlich

9.40 – 10.00
Wystąpienie oficjalnego przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.00 – 10.20
Ekonomiczne wartości designu
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10.20 – 10.40
Szanse wykorzystania potencjału wzornictwa dla zwiększenia innowacyjności gospodarki
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

10.40 – 11.00
Przerwa na kawę

11.00 – 11.20
Jak nauka widzi sztukę w aspekcie standaryzacji jednostek naukowych
Prof. Antoni Porczak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.20 – 11.40
Pytania o tożsamość dyscypliny w XXI wieku
Prof. Jerzy Ginalski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

11.40 – 12.00
Kogo i dla kogo kształcimy? Czy Wydziały Wzornictwa w Polsce odpowiadają na aktualne potrzeby?
Prof. Michał Stefanowski
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

12.00 – 12.20
Design Management – Studia podyplomowe IWP/SGH
Prof. Marek Adamczewski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

12.20 – 12.40
Akademickie Centrum Designu
Prof. Mariusz Włodarczyk
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

12.40 – 13.00
Dyskusja

13.00 – 14.00
Lunch

SESJA II


POZA PRODUKTEM: nowe idee designu


14.00 – 19.00


Współczesny design coraz częściej nie koncentruje się na projektowaniu produktów, włączając się w dyskusję dotyczącą dalszych perspektyw wykorzystania zasobów naturalnych, rozwiązywania problemów społecznych, zarządzania informacją i komunikacją między ludźmi.  Tradycyjne podziały na projektantów wzornictwa, grafiki, mody, architektury wnętrz często zacierają się, a studenci podejmują tematy o charakterze interdyscyplinarnym. Sesja POZA PRODUKTEM poświęcona będzie projektom, które wprowadzają do kształcenia w zakresie wzornictwa nowe idee odpowiadające na wyzwania XXI wieku.


Sesję poprowadzi prof. Piotr Bożyk,
Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

14.00 – 14.40
Design schools: the incubators for a new entrepreneurship
Professor Christian Guellerin, l’Ecole de Design Nantes Atlantique

14.40 – 15.20
Internationalizing and Foci Shifting in Industrial Design Education
Professor Raimo Nikkanen, Aalto University School of Arts, Design and Architecture
– przedstawiciel International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media CUMULUS

15.20 – 15.40
Przerwa na kawę

15.40 – 16.20
Enhancing Creativity and Innovation through Extreme Environments
An Ongoing Collaboration Between NASA and the Rhode Island School of Design
Senior critic Michael Lye, Rhode Island School of Design, New York

16.20 – 16.40
Moving Beyond Designing Products Into Creating User Experiences.
An Innovative Educational Model To Design Designers
Director Yadira Ornelas – Centro de Estudios Superiores de Disenode Monterrey, Mexico

16.40 – 17.00
The use of scientific symbols and equations in graphic design
Dr Çağlar Okur, Department of Graphic Design,
Anadolu University, Eskisehir, Turkey

17.30 – 19.00
Zwiedzanie wystaw „Wzornictwo z Krakowa” (Plac Szczepański) oraz „Stare – Nowe” (ASP, Smoleńsk 9)


20.00
Uroczysta kolacja konferencyjna w restauracji Szara na krakowskim Kazimierzu*

*wstęp wyłącznie za zaproszeniami

SESSION I


DESIGN: development policy for the field of study in Poland


9.30 – 13.00


Development of design schools is linked to many external factors, notably, policy of the authorities: the Ministry of Culture and National Heritage and the Ministry of Science and Higher Education, the strategy of European Union promoting innovation, systems of standardisation and accreditation of design courses, and legal options for cooperation of design schools with industry.
The session on DESIGN: Development Policy in Poland will give insight into the operation of design schools from various perspectives: these of the authorities, design associations, and institutions promoting design included.


8.00 – 9.00
Registration of conference participants

9.10 – 9.30
Welcome from Professor Andrzej Ziębliński, Dean of the Faculty of Industrial Design
Official opening of the conference by Professor Stanisław Tabisz, Rector of the Jan Matejko, Academy of Fine Arts in Kraków


The session will be chaired by Professor Czesława Frejlich,
Academy of Fine Arts in Kraków

9.30 – 9.40
Introduction
by Professor Czesława Frejlich

9.40 – 10.00
Address by an official representative of the Ministry of Culture and National Heritage

10.00 – 10.20
Economic values of design
Professor Jerzy Hausner,
Kraków University of Economics

10.20 – 10.40
Opportunities for using the potential of design to increase innovation of economy
Professor Krzysztof Jan Kurzydłowski, director of the National Centre for Research and Development (NCBR)

10.40 – 11.00
Coffee break

11.00 – 11.20
How science perceives art in the perspective of standardisation of scientific units
Professor Antoni Porczak,
Academy of Fine Arts in Kraków,
Committee for Evaluation of Scientific Units at the Ministry of Science and Higher Education

11.20 – 11.40
Questions about the identity of the discipline
in the 21st-century

Professor Jerzy Ginalski, Academy of Fine Arts in Kraków

11.40 – 12.00
Who and who for do we educate? Do Faculties of Design in Poland answer the current needs?
Professor Michał Stefanowski,
Association of Industrial Designers, Academy of Fine Arts in Warsaw

12.00 – 12.20
Design Management – postgraduate studies IWP/SGH
Professor Marek Adamczewski,
Academy of Fine Arts in Gdańsk

12.20 – 12.40
Academic Design Centre
Professor Mariusz Włodarczyk,
Academy of Fine Arts in Łódź

12.40 – 13.00
Discussion

13.00 – 14.00
Lunch

SESSION II


BEYOND THE PRODUCT: new ideas in design


14.00 – 19.00


Contemporary design ever more often does not focus on designing products, joining the discussion of the further prospects for using natural resources, solving civic and social problems, and managing information and interpersonal communication. The traditional divisions into visual communication, fashion, and interior design frequently blur, and the students embark on interdisciplinary subjects.
The Beyond the Product: New Ideas in Design Session will be devoted to projects and designs that introduce the ideas answering the 21st-century challenges in design education.


The session will be chaired by Professor Piotr Bożyk,
Deputy Rector of the Academy of Fine Arts in Kraków

14.00 – 14.40
Design schools: the incubators for a new entrepreneurship
Professor Christian Guellerin, l’Ecole de Design Nantes Atlantique

14.40 – 15.20
Internationalizing and Foci Shifting in Industrial Design Education
Professor Raimo Nikkanen,
Aalto University School of Arts, Design and Architecture
 

15.20 – 15.40
Coffee break

15.40 – 16.20
Enhancing Creativity and innovation through extreme environments. An ongoing collaboration between NASA and the Rhode Island School of Design
Senior Critic Michael Lye,
Rhode Island School of Design, New York

16.20 – 16.40
Moving Beyond Designing Products Into Creating User Experiences.
An Innovative Educational Model To Design Designers
Director Yadira Ornelas – Centro de Estudios Superiores de Disenode Monterrey, Mexico

16.40 – 17.00
The use of scientific symbols and equations in graphic design
Dr Çağlar Okur, Department of Graphic Design,
Anadolu University, Eskisehir, Turkey

17.30 – 19.00
„Wzornictwo z Krakowa” / „Design from Kraków” (plac Szczepański) and „Stare – Nowe” / „Old – New” (Academy of Fine Arts, Smoleńsk 9) exhibitions

20.00
Conference dinner at Szara Restaurant in Kraków’s district of Kazimierz*

* invitation-only event

SESJA III


WZORNICTWO W KRAKOWSKIEJ ASP: 50 lat – atut czy balast?


9.00 – 13.00


Krakowski Wydział Form Przemysłowych, najstarszy w Polsce wydział kształcący projektantów, powstał 50 lat temu. To w latach 60. prof. Andrzej Pawłowski wraz ze współpracownikami tworzyli pionierski w Polsce program. Od tego czasu zmieniło się w naszym kraju prawie wszystko – ustrój polityczny, warunki ekonomiczne, technologie, relacje społeczne. Mimo to, wiele z idei początkowych pozostaje ciągle aktualna. Z drugiej strony nadmierne przywiązanie do tradycji bywa czasem ciężarem. Sesja WZORNICTWO W KRAKOWSKIEJ ASP nie ma na celu tworzenia jubileuszowej laurki lecz konfrontację przeszłości z teraźniejszością, stawianie pytań, które dotyczą nie tylko szkoły krakowskiej lecz współczesnych i przyszłych sposobów kształcenia projektantów.


Sesję poprowadzi prof. Jan Nuckowski,
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

9.00 – 9.10
Wprowadzenie
prof. Jan Nuckowski

9.10 – 9.50
Andrzej Pawłowski and the Rational Nature of Design in the PRL
Prof. David Crowley, Royal College of Art w Londynie

9.50 – 10.10
Początki współpracy międzyuczelnianej w zakresie dydaktyki wzornictwa w Polsce
Prof. Wojciech Wybieralski,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

10.10 – 10.30
Anty-design: minimalizm
dr hab. Janusz Krupiński prof. ASP,
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

10.30 – 10.50
Sztuka projektowania – powstanie Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie
Dr hab. Andrzej Szczerski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

10.50 – 11.10
Przerwa na kawę

Absolwenci Wydziału Form Przemysłowych

11.10 – 11.40
Po bezdrożach
Mgr Krzysztof Leidler

11.40 – 12.00
Sztuka bycia skutecznym
Dr Janusz Konaszewski

12.00 – 12.20
Kiedyś tu już byłam!
Mgr Renata Kalarus

12.20 – 12.40
Powidok
Dr Monika Wojtaszek-Dziadusz

12.40 – 13.00
Krakowscy projektanci najmłodszego pokolenia
Mgr Piotr Hojda

13.00 – 14.00
Lunch

SESJA IV


KSZTAŁCENIE WOBEC NOWYCH WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO WZORNICTWA


Kształcenie w zakresie wzornictwa w Polsce i na świecie rozwija się dynamicznie. Powstawanie kolejnych specjalności, wydziałów i szkół budzi wiele emocji, a czasem także kontrowersji. Łączenie edukacji projektowej z artystyczną, techniczną, ekonomiczną, informatyczną czy humanistyczną – skutkuje tworzeniem programów, które łączą w sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, zmierzając do lepszego przygotowania przyszłych absolwentów do pracy zawodowej. Sesja KSZTAŁCENIE WOBEC NOWYCH WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO WZORNICTWA ma na celu prezentację oryginalnych projektów wdrażanych przez uczelnie w Polsce i na świecie.


14.00 – 18.00


Sesję poprowadzi dr Józef Mrozek,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

14.00 – 14.10
Wprowadzenie – dr Józef Mrozek

14.10 – 14.30
Zmienność zamiast zmiany. O nowym programie studiów magisterskich na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie
Prof. Jerzy Porębski,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

14.30 – 14.50
Rozwój nowego produktu. Formy współpracy z partnerami zewnętrznymi
Prof. ASP dr hab. Marek Liskiewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

14.50 – 15.10
Wszechobecny kompromis. Edukacja – projektanci i przemysł
dr hab. Katarzyna Laskowska prof. UA, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

15.10 – 15.30
MOOCs (massive open online courses) w edukacji projektantów
Dr Magda Kochanowska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

15.30 – 15.50
Przerwa na kawę

15.50 – 16.10
Projektowanie projektanta
Prof. Barbara Suszczyńska-Rąpalska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

16.10 – 16.30
Gdzie jest miejsce dla projektanta?
Mgr Agnieszka Jacobson-Cielecka, School of Form w Poznaniu

16.30 – 16.50
Projektowanie dla środowisk i warunków ekstremalnych
Dr Michał Kracik, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

16.50 – 17.10
Uczyć projektantów innowacyjnej nostalgii
Dr Emil Saryusz-Wolski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

17:10 – 17:30
Dyskusja

17:30 – 17:50
Zamknięcie konferencji
Prof. Andrzej Ziębliński, Dziekan Wydziału Form Przemysłowych

SESSION III


DESIGN AT THE ACADEMY OF FINE ARTS IN KRAKÓW: 50 years – asset or burden?


9.00 – 13.00


The Industrial Design Faculty in Kraków, Poland’s oldest to provide education to designers, was established 50 years ago. It was in the 1960s when Professor Andrzej Pawłowski and his team developed a pioneer programme. Nearly everything has changed in Poland since then: the political system, economic conditions, technologies, and relationships within the society. Nevertheless, many of the original ideas remain valid. On the other hand, excessive attachment to tradition may be a burden. The Design at the Academy of Fine Arts in Kraków does not aim at paying jubilee homages but at a confrontation of the past with the present, and asking questions that concern not only the Kraków school but also contemporary and future ways of teaching designers.


The session will be chaired by Professor Jan Nuckowski,
Academy of Fine Arts in Kraków

9.00 – 9.10
Introduction
Professor Jan Nuckowski

9.10 – 9.50
Andrzej Pawłowski and the rational nature of design in the People’s Republic of Poland
Professor David Crowley, Royal College of Art in London

9.50 – 10.10
Early cooperation on teaching design between Polish universities
Professor Wojciech Wybieralski,
Academy of Fine Arts in Warsaw

10.10 – 10.30
Anti-design: minimalism
Professor Janusz Krupiński,
Academy of Fine Arts in Kraków

10.30 – 10.50
Art of design: setting up the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts in Kraków
Dr Andrzej Szczerski, Jagiellonian University in Kraków, Academy of Fine Arts in Kraków

10.50 – 11.10
Coffee break

Graduates of the Faculty of Industrial Design

11.10 – 11.40
In the wilderness
Krzysztof Leidler

11.40 – 12.00
The art of being efficient
Dr Janusz Konaszewski

12.00 – 12.20
I’ve been here before!
Renata Kalarus

12.20 – 12.40
Afterimage
Dr Monika Wojtaszek-Dziadusz

12.40 – 13.00
The youngest generation of Kraków designers
Mgr Piotr Hojda

13.00 – 14.00
Lunch

SESION IV


EDUCATION IN THE FACE OF NEW CHALLENGES TO CONTEMPORARY DESIGN


Education in design is developing dynamically in Poland and throughout the world. Setting up further studies, faculties, and schools raises plenty of emotions and at times even controversies. Combining design with artistic, technical, economic, ICT, and humanist education results in the development of teaching curricula that bring together knowledge and skills in various fields, aiming at a better preparation of future graduates to their professional life. The Education in the face of New Challenges to Contemporary Design Session aims at presenting original curricula applied in Polish and global schools.


14.00 – 18.00


The session will be chaired by Dr Józef Mrozek,
Academy of Fine Arts in Warsaw

14.00 – 14.10
Introduction – Dr Józef Mrozek

14.10 – 14.30
Changeability instead of change. The new master’s programme for the Faculty of Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw
Professor Jerzy Porębski,
Academy of Fine Arts in Warsaw

14.30 – 14.50
New product development. Forms of cooperation with external partners
Professor ASP Dr Marek Liskiewicz, Academy of Fine Arts in Kraków

14.50 – 15.10
The omnipresent compromise. Education – designers and industry
Professor Katarzyna Laskowska, University of Arts in Poznań

15.10 – 15.30
MOOCs (massive open online courses) in designer education
Dr Magda Kochanowska, Academy of Fine Arts in Warsaw

15.30 – 15.50
Coffee break

15.50 – 16.10
Designing the designer
Professor Barbara Suszczyńska-Rąpalska, Academy of Fine Arts in Kraków

16.10 – 16.30
Where is the place for the designer?
Agnieszka Jacobson-Cielecka, School of Form w Poznaniu

16.30 – 16.50
Designing for extreme environments and conditions
Dr Michał Kracik, Academy of Fine Arts in Kraków

16.50 – 17.10
To teach innovative nostalgia to designers
Dr Emil Saryusz-Wolski, West Pomeranian University of Technology

17:10 – 17:30
Discussion

17:60 – 17:50
Closing of the Conference
Professor Andrzej Ziębliński, Dean of the Faculty of Industrial Design